Hệ thống lập trình PHP có cộng tất cả lại tám loại dữ liệu được dùng cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không cần phải khai báo. Để có khả năng học php chị phải nắm chắc các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.
Booleans: chỉ có hai giá trị true hoặc false.
Object: là 1 thể hiện ( instance ) của 1 lớp đã được định nghĩa trước - được làm việc trong học PHP căn bản lập trình hướng đối tượng.
Resource: là kiểu dữ liệu đặc biệt dùng để lưu trữ tham chiếu đến các tài nguyên bên ngoài PHP chẳng hạn như kết nối đến database.
Doubles: là kiểu số thực , ví dụ 3.64576.
Integers: là kiểu số nguyên , không có dấu số thập phân , nếu 1234.
NULL: là một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ có một giá trị: NULL.
Array: kiểu dữ liệu mảng - là một xếp hàng các phần tử có cùng kiểu dữ liệu với nhau.

Strings: là chuỗi ký tự , giống như 'tôi học php'.


PHP là gì
bờ bến về độ dài của chuỗi - trong khuôn khổ Phạm vi sẵn có của bộ nhớ , các chị có xác xuất tạo chuỗi dài tùy ý.
Chuỗi được bao quanh bởi các dấu ngoặc kép ( ví dụ "abc" ) hoặc ngoặc đơn ( nếu 'cde' ). Để nối các chuỗi lại với nhau các chị sử dụng dấu "." Một số ký tự bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược ( \ ) được dùng để thay thế cho các ký tự đặc biệt
Một số ký tự đặc biệt trong chuỗi:
\ T được thay thế bằng ký tự tab
\ N được thay thế bằng ký tự xuống dòng
\\ Được thay thế bằng một dấu gạch chéo ngược ( \ )
\ $ Được thay thế bằng ký hiệu $
\ R được thay thế bởi ký tự carriage-return ( di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của dòng bây giờ mà không thay đổi tọa độ y )

\ "Được thay thế bằng một dấu nháy đúp ( " )
khuôn khổ của biến trong suốt PHP
Biến tĩnh ( static ): khác với thông số sẽ bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.
Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có khả năng được truy nhập từ bất kể đâu trong Các quy định. Tuy nhiên , để có thể được sửa đổi , một biến toàn cục cần được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.
Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); tức thị nó chỉ có khả năng được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm phải được xem như là một biến khác. Tự học PHP cơ bản